“Reconciling Life With Death,” Early Verses by Jan Jacob Slauerhoff, ship’s doctor.

Early Verses by Jan Jacob Slauerhoff, ship’s doctor. Loose translation by me.

Autumn comes with storm and gusts of wind around the forests
Those, moaning, shake their leafage loose,
Make bunched-up-fruits cascade from branches,
Over-ripe summer fruit plop down to earth,
In moist soil-layers silently forming,
Composting into elemental matter:
All life obeys the seasons.
 
This then is reconciling life with death:
That all harvests are rooted in decaying matter;
That drab gray grounds paint roses blushing red;
That out of moulding thickets; out of the unwanted,
A Freedom will arise, a blossoming laden with fruit.

— Eerste Verzen. J.J. Slauerhoff

Herfst komt met storm en floersen om de bosschen
Die van hun loover kreunend zich verlossen,
Doet vruchtentrossen uit de takken storten,
Het vooze zomerooft ten gronde ploffen,
In vochtige bodemlagen stil verworden,
Verteren tot oorspronkelijke stoffen:
Het leven is gehoorzaam aan seizoenen.
 .

Dit is het leven met den dood verzoenen:
Dat alle oogsten wortlen in het doode,
Dat grauwe gronden rozen overrooden;
Uit de vermolmde woeker, het verfoeisel,
Zal Vrijheid stijgen, een volvruchtig bloeisel.