T. Ismail: “Birdsong song-of-the-fish”, Indonesian poet! Haiku like silence and sounds.

Birdsong song-of-the-fish

Marshfrog
a lone voice

.               Pii
.               Wii

Tree beetle
Leaf turns red

Duck splashes about
And calls

.               Pii
.               Wii

Fish in a lake in the distance
A rush of water

Sky solidifies
Crystallized puddles

Bird hides itself
Even forrest is dead
Lost sound

.               Pii
.               Wii

.
.
Uit: Ik wil nog duizend jaar leven. Negen moderne Indonesische dichters. Meulenhoff, Amsterdam,1979. Poetry International Serie. Put together by Harry Aveling.

BUY:
ONE book left in the Netherlands, antique and with nice prints: http://www.bol.com/nl/p/ik-wil-nog-duizend-jaar-leven/1001004005110174/

Surinam poetry. Poezie gedichten geluid uit Suriname!! (Latin-America)

Screen Shot 2014-12-26 at 10.52.07 PM
Galibi beach, Surinam.

A tree, hosts of sparrows
and amongst them
one other bird.

Een boom vol mussen
en daartussen
een andere vogel.

Geerdi, 9 jaar.

Coconut palm
under the flowing wind […]

Kokospalm
onder de vloeiende wind

Michaël Slory
[uit: Waar wordt de lucht gemolken?, 2004]

Sranan tongo:
“Orfeu negro”
Mi sa singi a son opo kon

I will sing
the sun
to rise

With the stars washed away
from the sky
I will sing
in clouds of orange,
Flecked loin cloths of redblue,
Black, that can’t keep itself standing

When my sun arrives
A yellow message
For all who still lay in their camps
for all who are blind with sleep…

I shall sing
The sun
Rise

From out of the water
That is so endlessly broad
Until you come outside
To listen
To the message that from my heart
Bursts out
A few droplets of the morning sun.

Dutch:
Ik zal zingen
de zon rijst
komt te voorschijn

Wanneer de sterren weggewassen zijn
Uit de lucht
Ik zal zingen
In wolken van oranje,
Bespikkelde lendendoeken van roodblauw,
Zwart, dat zich niet langer kan staande houden

Wanneer mijn zon aankomt
Een gele boodschap
Voor allen die nog in hun kampen liggen
Voor allen die blind zijn van slaap…

Ik zal zingen
Om de zon
Te laten opkomen

Vanuit het water
Dat zo eindeloos breed is
Totdat jullie naar buiten komen
Om te luisteren
Naar het bericht dat vanuit mijn hart
Naar buiten breekt
Enkele druppels van de morgenzon

Sranan tongo:
Mi sa singi
A son
Opo kon,

Te den stari wasi komoto
Na loktu
Mi sa singi
Alanya worku,
Penipeni pangi fu rediblaw
Blaka, di no man ori ensrefi
Te mi son e kon
Wan geri boskopu
Fu ala di didon ete na ini den kanpu
Fu ala di e sribi breni..

Mi sa singi
A son
Opo kon,

Fu ondro a watra
Di bradi sote
Te un opo kon na doro
Fu arki
A nyunsu di mi ati
E lusu
Wanwan dropu fu mamanten son

Michael Slory [1935]

Sadjat Buat Adik- poem for my little brother, by Rivai Apin

Poem for my little brother
 .
Ever shorter the day
Fingers unbendable chilled by the evening
Fingers exhausted by searching for form
 .
There is always
The singing of a dream dreamt, one you will hear at last
You should
Let the light at dusk meet the light of day
and carefully attend to that
 .
Tomorrow is another day
And it will keep getting shorter

 

This modernist poet died in poverty and obscurity in 1995 in Jakarta. Political prisoner.

Political prisoner on Buru island with Indonesian writers, journalists, playwrights and poets. Tens of thousands of left-leaning and progressive Indonesians for periods up to 14 years.

Apin was one of the very few who managed to write something during his imprisonment. Memoirs: Jiku Kecil (19971-1973) about his unit and a couple of poems (1974-1979).

Many died in these prison camps. I don’t know enough to say whether they can be more closely described as how we understand concentration camps. Some combination of death, hunger, humiliation, reform and punishment.

 

Dutch translated by Linde Voûte
Gedicht voor mijn broertje

Steeds korter de dag
Vingers onbuigzaam verkild door de avond
Vingers vermoeid door het vinden van vorm
 .
Er is altijd nog
Het zingen van voorbije droom dat je eens zult horen
Je zou
Schemerlicht de dag moeten laten ontmoeten
en oplettend toezien
 .
Morgen is er weer een dag
Maar hij wordt steeds korter
 .
Uit: Ik wil nog duizend jaar leven. Negen moderne Indonesische dichters. Meulenhoff, Amsterdam,1979. Poetry International Serie. Put together by Harry Aveling.
.
BUY:
ONE book left in the Netherlands, antique and with nice prints: http://www.bol.com/nl/p/ik-wil-nog-duizend-jaar-leven/1001004005110174/
.
 .

To sit quietly beside a friend

To sit quietly beside a friend

I would like to come to all my friends
– well, also those who are not my friends-
And ask: Love me the way I am
and don’t make demands. See I can’t
entertain you with lively chat, can’t be
quick-witted, witty nor share confidences
about myself or speak my deepest thoughts.
Should we so wear out ourselves – one for the other?

Let me sit next to you without words, quietly,
wrapped up in our own work, our own thoughts
Or- if you’d like to talk- do speak to me
I will listen– if you good-humouredly
with light chat would keep me company,
I will laugh at your banter and your drollery
I will watch you with an earnest face if loftily, or deeply
or idly you speak of much too serious a thing.

But when I sit quietly like this, and listen
to your words- or to the ticking of the clock-
Or, if I let the silence rustle around us,
-it does whisper so delightfully when folks are still-
When I feel glad to be around you,
then I would like to ask, and break the silence

or with my question interrupt our talk:
Say, are you glad also, that I sit here beside you
And if you say yes, then I will say me too.

And that would be all I wished to know
and all that you would need to know of me.

Jacqueline E. van der Waals

Ik zou tot al mijn vrienden willen gaan
-Ook wel tot hen,die niet mijn vrienden zijn-
En vragen:Heb mij lief,gelijk ik ben
En stel aan mij geen eischen.Zie ik kan
niet onderhoudend praten,niet gevat
Of geestig zijn,en niet vertrouwelijk
vertellen van mijzelf of van mijn ziel…..
Wat zouden we ons vermoeien voor elkaar?

Laat mij maar zwijgend naast U zitten.stil
Verdiept in eigen werk,eigen gedachten.
Of-als gij praten wilt-spreek gij tot mij.
k zal wel luisteren,als gij vriendelijk
Met lichten kout mij onderhouden wilt,
Wel lachen om de grappen.die ge zegt,
Wel ernstig kijken,als ge hoog, of diep,
Of ijdel praat van al te diepe dingen…..

Maar als ik dan zo zwijgend zit,en luister
Naar uw gesprek-of naar het klokgetik-
Of , k laat de stilte ruischen om ons heen,-
-Die ruischt zoo prettig,als de mensen zwijgen-
Als ‘ k mij dan blij in uw nabijheid voel,
Dan zou ik willen vragen, en de stilte

-Of ons gesprek-verbreken met mijn vraag:
,,Zeg. zijt ge ook blij,dat ik hier naast u zit?”
Spraakt gij dan,,Ja”, dan zei ik zacht: Ik ook”

En dat was alles,wat ik weten wou
En al, wat gij van mij behoeft te weten.